Algemene voorwaarden Meijners Personal Training

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Meijners Personal Training: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Westerspoor 2, 1687AZ te Wognum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Meijners Personal Training een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Meijners Personal Training en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Meijners Personal Training en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Meijners Personal Training zich jegens de wederpartij, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten.
 6. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Meijners Personal Training en de consument wordt gesloten in het kader van een door Meijners Personal Training georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Meijners Personal Training en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Van een overeenkomst op afstand is in elk geval sprake in geval de overeenkomst tussen Meijners Personal Training en de consument middels een webwinkel van Meijners Personal Training is gesloten.
 7. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.
 8. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Meijners Personal Training aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals maar niet beperkt tot, voedingssupplementen, trainingsmaterialen, maaltijden, etc.
 9. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Meijners Personal Training te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering (gedrags)coaching.
 • Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 • Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meijners Personal Training en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Meijners Personal Training vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Meijners Personal Training kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Meijners Personal Training worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van Meijners Personal Training dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Meijners Personal Training dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meijners Personal Training niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Meijners Personal Training, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meijners Personal Training anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, zal Meijners Personal Training die overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 1. De wederpartij staat ervoor in dat zij Meijners Personal Training, gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.
 2. De wederpartij dient Meijners Personal Training voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

 

ARTIKEL 5. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING

 1. Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogramma’s wordt aangegaan, zal Meijners Personal Training de wederpartij een door de deelnemer in te vullen intakeformulier inclusief risicoanalyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan Meijners Personal Training beschikbaar wordt gesteld. Meijners Personal Training is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Meijners Personal Training op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogramma’s te volgen.
 2. De deelnemer aan fysieke trainingen dient tijdens elke training te beschikken over een door hem meegebrachte handdoek en, indien gewenst, een eigen drinkflesje of bidon. Deze zaken worden niet door Meijners Personal Training aan de deelnemer beschikbaar gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Op de deelnemer aan door Meijners Personal Training georganiseerde lessen, trainingen, coaching sessies, workshops, lezingen en andere diensten waarop een lidmaatschap betrekking heeft, rust, mits het lidmaatschap langer voortduurt dan drie maanden, een inspanningsverplichting om per kwartaal deel te nemen aan ten minste 80% van de overeengekomen trainingen, sessies, bijeenkomsten, etc., bij gebreke waarvan Meijners Personal Training gerechtigd is om het lidmaatschap te beëindigen nadat de deelnemer daarop is aangesproken, en over een periode van nogmaals een kwartaal door hem opnieuw niet aan de bedoelde norm is voldaan. Partijen kunnen overeenkomen dat het lidmaatschap wordt omgezet in een vorm die voor de deelnemer wat betreft tijdsbesteding minder intensief is, teneinde het voor de deelnemer makkelijker te maken om de norm van 80% te behalen.

 

ARTIKEL 6. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.
 2. Meijners Personal Training behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij dat redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 9, niet gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Meijners Personal Training gerechtigd om naar redelijkheid de kosten in rekening te brengen welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichtingen jegens Meijners Personal Training deugdelijk was nagekomen, zoals de kosten in verband met de opslag van de producten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen.

 

 

ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN & GELDIGHEID CREDITS EN RITTENKAARTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 4, wordt een lidmaatschap aansluitend aan de initiële periode stilzwijgend verlengd met steeds 1 maand.
 2. Na het verstrijken van de initiële periode zonder opzegtermijn geldt het lidmaatschap automatisch voor onbepaalde tijd.
 3. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde tijd met automatische beëindiging, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.
 4. Indien een lidmaatschap uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd met automatische beëindiging is aangegaan, eindigt het lidmaatschap door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.
 5. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, eindigt één maand na de dag van opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap is aangegaan.
 6. Indien het lidmaatschap een rittenkaart betreft, vervalt de rittenkaart door verstrijken van de daarbij uitdrukkelijk door Meijners Personal Training vermelde geldigheidsduur, ongeacht of de wederpartij de rittenkaart volledig heeft besteed. Een rittenkaart biedt de wederpartij aanspraak op het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies verbonden aan de rittenkaart. De rittenkaart vervalt door het verbruik van het bedoelde aantal lessen/trainingen/sessies.
 7. Indien op basis van het lidmaatschap credits worden uitgegeven, biedt elke uitgegeven (aantal) credit(s) de wederpartij het recht op het volgen van een bijbehorende les/training/sessie. Uitgegeven credits zijn geldig voor de uitdrukkelijk vermelde geldigheidsduur. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, komt de credit te vervallen, ongeacht of de wederpartij de credit heeft besteed.

ARTIKEL 8. | AFZEGGING LESSEN/RAININGEN/SESSIES DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende een 1-op-1 trainings- of coaching sessie, kan door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training/sessie. Een tussen partijen geplande les/training/sessie betreffende groepstraining of groep coaching, kan door de wederpartij tot acht uur vóór aanvang van de les/training/sessie geschieden.
 2. Indien de wederpartij een les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel in geval van no-show, komt de betreffende les/training/sessie dan wel het recht van de wederpartij op deelname daaraan, te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende les/training/sessie. Indien de les/training/sessie of deelname aan de les/training/sessie gebaseerd is op het verzilveren van een credit, komt de credit te vervallen indien de wederpartij de betreffende les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel sprake is van no-show.
 3. Afzegging van een les/training/sessie dient te geschieden middels het account van de wederpartij op de mobiele applicatie of het web portaal dat door Meijners Personal Training aan de wederpartij in gebruik is gegeven.

ARTIKEL 9. | TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Meijners Personal Training zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Meijners Personal Training treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de wederpartij Meijners Personal Training schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Meijners Personal Training de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Meijners Personal Training is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Meijners Personal Training de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit niet in de weg aan de wettelijke aansprakelijkheid van Meijners Personal Training voor door hem ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 10. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. De consument is, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, gerechtigd om de overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking heeft op het verlenen van diensten, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het volgende artikel en het overige van dit artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Diensten

 1. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door Meijners Personal Training is nagekomen.
 3. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van consument als bedoeld in lid 2, is de consument Meijners Personal Training een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Meijners Personal Training is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Meijners Personal Training moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst op afstand dat is uitgevoerd.

Consumentenkoop

 1. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en hanteren voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het betreffende product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Meijners Personal Training retourneren.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. Meijners Personal Training is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen. Meijners Personal Training is niet gehouden de eventuele bezorgkosten aan de consument terug te betalen indien het recht van ontbinding slechts betrekking heeft op een gedeelte van de bestelling. Voorts is Meijners Personal Training niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Meijners Personal Training aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 4. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 10 door de consument is ingeroepen.
 5. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

Afwikkeling

 • De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Meijners Personal Training aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij Meijners Personal Training. Zodra Meijners Personal Training in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal Meijners Personal Training de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 • Meijners Personal Training zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering en de eventuele kosten als bedoeld in lid 4 en de laatste twee volzinnen van lid 7, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door Meijners Personal Training zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

 

ARTIKEL 11. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:
 2. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Meijners Personal Training de overeenkomst op afstand is nagekomen.
 4. een consumentenkoop betreffende:
 5. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 7. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 8. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 9. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.
 11. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 12. een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. In het kader van een koopovereenkomst, dient de wederpartij op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard of hoeveelheid niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de wederpartij Meijners Personal Training daarvan onverwijld mededeling te doen. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Meijners Personal Training.
 2. Voor zover de overeenkomst niet voorziet in de verkoop van producten, maar in het verlenen van diensten, dan is de wederpartij gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Meijners Personal Training onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Meijners Personal Training mondeling kenbaar te maken, althans binnen twee werkdagen aan Meijners Personal Training schriftelijk mede te delen c.q. te bevestigen.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Meijners Personal Training.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Meijners Personal Training uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Meijners Personal Training is geklaagd.

 

ARTIKEL 13. | GARANTIE EN CONFORMITEIT BIJ PRODUCTVERKOOP

 1. Meijners Personal Training levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door Meijners Personal Training, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Meijners Personal Training kunnen doen gelden.
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Meijners Personal Training dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Meijners Personal Training, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Meijners Personal Training zijn uitgevoerd.

 

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Meijners Personal Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Meijners Personal Training bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Meijners Personal Training is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Meijners Personal Training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Meijners Personal Training gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Meijners Personal Training gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Meijners Personal Training op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Meijners Personal Training behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Meijners Personal Training ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Meijners Personal Training de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Meijners Personal Training vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Meijners Personal Training vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.
 2. Meijners Personal Training is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet Meijners Personal Training schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Bij een prijswijziging hoger dan 10% treedt de prijs voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd.
 3. Meijners Personal Training is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc. zonder dat een lopend lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd.
 4. Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Meijners Personal Training gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Meijners Personal Training de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Betaling ten tijde van de feitelijke levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt.
 5. Zolang de wederpartij jegens Meijners Personal Training in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Meijners Personal Training niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door Meijners Personal Training vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is Meijners Personal Training gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen.
 7. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Meijners Personal Training de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.
 8. De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 • Meijners Personal Training is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.
 • Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 • Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
 • In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Meijners Personal Training, in afwijking van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.

 

 

 

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Meijners Personal Training verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Meijners Personal Training zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 2. Meijners Personal Training draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 3. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Meijners Personal Training kan worden toegerekend.
 4. Aansprakelijkheid van Meijners Personal Training voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij Meijners Personal Training in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Meijners Personal Training ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. Meijners Personal Training is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Meijners Personal Training in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Meijners Personal Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Meijners Personal Training aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Meijners Personal Training toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Meijners Personal Training is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Meijners Personal Training betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Meijners Personal Training nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Meijners Personal Training daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Meijners Personal Training dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 2. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Meijners Personal Training bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 3. De wederpartij vrijwaart Meijners Personal Training van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Meijners Personal Training toerekenbaar is.
 4. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Meijners Personal Training.

 

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Meijners Personal Training geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Meijners Personal Training hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Meijners Personal Training en de eventueel door Meijners Personal Training aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Meijners Personal Training is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 19. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Meijners Personal Training.
 2. Bij Meijners Personal Training ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Meijners Personal Training dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

 

ARTIKEL 21. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING

 1. Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
 2. Meijners Personal Training dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan Meijners Personal Training c.q. zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Meijners Personal Training c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.
 3. Meijners Personal Training dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Meijners Personal Training dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.
 4. Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van Meijners Personal Training dan wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.

 

ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Meijners Personal Training aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.